Sluníčko

Charakteristika ŠVP


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program je vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a nese název VZDĚLÁVÁNÍ MALÝCH LIDIČEK.

V rámci tohoto materiálu je dítě vedeno tak, aby na konci předškolního věku bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnosti očekávají.

Celé okolí školy, to znamená přírodní prostředí venkova, to je studnice nápadů pro práci s dětmi, přirozená výzva k hlavnímu zaměření činností. Vzdělávací program se snaží tyto podmínky přirozeně respektovat a co možná nejvíce využít ve své hlavní orientaci.

Školní program vychází tematický od nejtěsnějšího okolí dítěte směrem k vnějšímu světu, od vlastní osoby ke vztahům k okolí, přičemž určitá témata jsou zvýrazněna. Týká se to vztahu dítěte k přírodě a k dospělým i vrstevníkům v jeho světě.

Škola má vypracován podle  rámcových materiálů a charakteristik i roční projekt s konkrétní náplní, která vychází z věkových možností dětí. Letošní projekt nese název Z pohádky do pohádky. Klade si za cíl seznamovat děti s pohádkou klasickou i novější, nacházet v ní ponaučení, poznávat nové skutečnosti, charakter postav v nich, pomocí pohádky rozvíjet fantazii a objevovat krásu jazyka.   Projekt probíhá jeden školní rok. Téma z  projektu se objeví vždy 1x měsíčně v plánu vzdělávání na konkrétní měsíc. Zároveň toto téma přirozeně prolíná do dalších plánovaných měsíčních témat.

Ke školnímu programu náleží i rámcový plán činností na školní zahradě pro celý rok. Tyto činnosti souvisí se vzdělávacími plány, doplňují je praktickými aktivitami, eperimentem, zacíleným pozorováním, motivovanou hrou atd.

Přirozeným způsobem se školní vzdělávací program člení podle čtyř ročních období. To vychází z postupu dění a změn v běžném životě dítěte a jeho okolí.

Činnosti podle školního vzdělávacího programu jsou plánovány na měsíc předem, konkrétní témata v týdenních intervalech. Jednotlivé oblasti, témata a činnosti v programu se vzájemně prolínají, doplňují, navazují na sebe a souvisí spolu.

Školní vzdělávací program je otevřený materiál, který může být obohacován v průběhu roku podle momentální situace, která k tomu může být dostatečnou motivací. Neměnné však zůstává hlavní ideové zaměření.

Konkrétní práce s  tématy se objevuje na webu v aktuálních informacích.

 

 ŠVP obsahuje tyto vzdělávací bloky

OBRATNÝ JAKO VEVERKA

Vzdělávání v oblasti biologické si klade za cíl rozvoj tělesné zdatnosti, fyzické pohody, pohybové a manipulační dovednosti, zdravotní kultury, podporuje růst dítěte a vede je ke zdravým životním návykům a postojům, učí dovednostem v sebeobsluze, procvičuje koordinaci motoriky atd. Realizuje se během různých činností během dne, při každodenních pohybových chvilkách, při pobytu dítěte venku, při cílených tělovýchovných aktivitách během týdne. Pro pohybové činnosti a hry je využíván podle počasí také prostor zahrady, ale i vhodná místa mimo území mateřské školy.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Tento široký tematický okruh má za úkol položit základy znalostí dítěte o světě kolem něho, o dění v něm. Skládá se z několika podtémat, které opět vycházejí z ročních období a dále ze samé podstaty dětské osobnosti. Postupuje od seznamování s nejbližším okolím dítěte směrem k okolnímu světu a se zákonitostmi v něm.

Oblasti tohoto vzdělávacího bloku:

1) Já a rodina

2) Naše školka a místo, kde žiji

3) Zázraky každý den

4) Věci kolem nás

5) Hrajeme si a přemýšlíme

6) Babička vypravuje

 

POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU

Téma věnované rozvoji jazyka, vyjadřovacích schopností a získávání prvních hlubších kontaktů s literárním uměním.

 

ŠIKULA

Téma zabývající se rozšiřováním praktickými dovednostmi při práci s nejrůznějšími materiály.

 

RADUJEME SE A TVOŘÍME

Téma věnované činnostem výtvarným a hudebně pohybovým.

 

JÁ A DRUZÍ

Téma, které se věnuje rozvoji dětské osobnosti po stránce emoční. Klade si za cíl rozvíjet děti v oblasti mezilidských vztahů, pomoci při zařazování do dětského kolektivu, budovat v něm kamarádské vztahy, obstát v nárocích, které na ně klade kontakt s ostatními lidmi. Učí je také poznávat sebe sama i druhé. Má postupně nastolit bezpečné a pohodové ovzduší, které se vyznačuje nenásilím a soucítěním a respektem k druhým. Realizuje se formou her při nejrůznějších vhodných příležitostech. Hry s cílem dosažení určitých výsledků se zařazují plánovitě několikrát týdně, pokud je to možné nejlépe každý den. Hry je možno opakovat podle dosažených výsledků a podle oblíbenosti u dětí. Hrají se ve skupinách i s celým kolektivem, účast na hře nelze vynucovat. Mohou být také zařazeny jako metodický postup při určitých činnostech u jiných témat tohoto plánu. Postupně se hry stávají zcela přirozenou součástí denních činností dětí. Hry jsou rozděleny podle svého zaměření, postupují od jednodušších ke složitějším zároveň s postupem roku a rozvojem dětské osobnosti. Zároveň je možno zařazovat hry smyslové určené k rozvoji všech dětských smyslů.

 

VESELÉ BREPTÁNÍ

Téma, které si neklade za cíl nápravu řečových vad dětí, ale má za úkol působit jako prevence vadné výslovnosti a v první řadě jako nástroj k rozšiřování dětské dovednosti ve vyjadřování, používání mluvidel. Soustředí se na procvičování hospodaření s dechem při mluvě, gymnastiku mluvidel, procvičování výslovnosti, pěstování citu pro rytmus a melodii jazyka, procvičování jemné rozlišovací schopnosti sluchu, rozšiřování slovní zásoby. Všechny tyto aktivity probíhají formou krátkých hravých chvilek zařazovaných při různých denních příležitostech, spojují se s pohybem, hudbou, obrázky, knihami a dalším motivačním materiálem. Každá chvilka obsahuje krátce něco z každé této části, při čemž na určitou oblast je soustředěna širší pozornost podle potřeb dětí a úvahy pedagoga.

 

 NEPOSEDNÁ TUŽKA

Činnosti vedoucí k přípravě na psaní a sloužící k rozvoji zrakové a pohybové koordinace.

 

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v MŠ Neděliště jako priorita vzdělávacího úsilí mateřské školy

Protože mateřská škola je umístěna na venkově, je ekologická výchova, poznávání přírodního prostředí přirozenou a základní součástí vzdělávání předškolních dětí. Toto učení probíhá způsobem, který okolí mateřské školy nabízí, to je prožitkovým učením, pozorováním a poznáváním přímo v přírodě, hrou a postupným zpřístupňováním pochopení dění v přírodním prostředí, vzájemných souvislostí tohoto dění, pravidelné rytmy a opakování určitých procesů v přírodě.

Toto učení neopomíjí postavení člověka v přírodě, důležitost jeho chování v ní, ovlivňování přírody lidskou činností ať v kladném či záporném smyslu slova. Touto tematikou se zabývá blok s názvem Svět kolem nás, konkrétně téma Zázraky každý den. Důležitou součástí je i poznávání tradic našeho okolí, seznamování s historií života v něm a to prostředky, které jsou úměrné předškolnímu věku dětí. Touto tematikou se zabývá blok -  Babička vypravuje.

Mateřská škola, Neděliště je již několik let zapojena do sítě Mrkvička, která je vzdělávací a informační podporou pro MŠ v realizaci a naplňování environmentální oblasti Dítě a svět z RVP pro předškolní vzdělávání. Využívá metodických materiálů této sítě i vzdělávacích programů, které nabízí. Pedagogové se zapojují do vzdělávacích akcí Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory-Sever v Hradci Králové.

Orientace na environmentální vzdělávání souvisí i s druhou důležitou prioritou vzdělávací práce MŠ. Jedná se o vedení dětí k vzájemné toleranci a ohleduplnosti, vytváření klidového ovzduší v kolektivu, vedení k vzájemné spolupráci, k respektu určitých pravidel chování k druhým. To vše jako prevence nežádoucích projevů mezi dětmi a rozvoj sociálních dovedností. Tomuto tématu se věnuje celý blok vzdělávací nabídky pod názvem Já a druzí.