Sluníčko

Řád jídelny


Vnitřní řád Školní jídelny MŠ Neděliště

 

Školní jídelna MŠ Neděliště

J. Košťála čp. 70

503 12 Neděliště

tel. 495 426 134, mail jana.brat@seznam.cz

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou 107/05Sb. o školním stravování a vyhláškami určujícími hygienické, provozní a ekonomické podmínky fungování.

Tyto uvedené vyhlášky jsou k dispozici u vedoucí školního stravování.

Školní jídelna je v provozu od 6.30 hod, vedoucí školního stravování je přítomna od 7.30 hod do 15.00 hod.

 

Časové rozvržení stravování během dne

dopolední svačina zpravidla od 8.40 hod

oběd zpravidla od 11.30 hod

odpolední svačina od 14.30

 

Platba stravného

Placení se provádí předem, částku za stravné je třeba uhradit vždy na začátku měsíce.

Platbu je možno uhradit osobně u vedoucí stravování nebo převodem na účet MŠ, číslo účtu-181897258/0300. Případné dotazy ke stravování a jeho platbě je možno konzultovat osobně s vedoucí stravování nebo telefonicky ve výše uvedené době.

Za finanční částky, svěřené rodiči dětem k úhradě stravného, zodpovídají rodiče.

 

Odhlašování stravného

Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky vždy do 8.00 hodiny ráno téhož dne na tel. číslech 495 426 134 a 731 083 470.

Odhlášení provedené po osmé hodině se vztahuje až na následující den, rodiče ale mají nárok na odebrání oběda tento den do vlastních jídlonosičů.

Výdej může proběhnout v době od 12.00 do 12.30 hod. Nahlášení dítěte do školky se provádí den předem na výše uvedených číslech do 12.00 hodin, na pondělí nahlásit už v pátek!

Peníze za odhlášené stravné se odečítají ihned při platbě za další měsíc.

Při neomluvené absenci se stravné dále započítává a zároveň má ŠJ právo naúčtovat i provozní náklady!

 

Výdej obědů do skleněných nádob je zakázán.

Do prostoru školní jídelny nemají přístup nepovolané osoby.

 

Skladba jídelníčku

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem potravin.

Jídelní lístek je vyvěšován pravidelně na nástěnce v přízemí budovy MŠ.

Uvařená strava je určena k přímé spotřebě.

V současné době neposkytujeme dietní stravování.

Ceny stravného dle věkových kategorií + pitný režim

 

  Do 6 let 7-10 let
svačina 7,- + 1,- Kč  7,- + 1,- Kč
oběd 18,- + 1,- Kč 20,- + 1,- Kč
odpolední svačina 6,- + 1,- Kč  6,- + 1,- Kč
stravné a pitný režim
za celý den
34,- Kč    36,-Kč

 

Při stravování je zajištěna ochrana a bezpečnost dětí.

 

vedoucí stravování Věra Ponikelská

 

V Nedělištích dne 2. 9. 2019                      platnost řádu – školní rok 2019/2020